actueel

 

VN, zelfbestuur en zelfbeschikkingsrecht
Antilliaans Dagblad 4 juli 2022

Op 15 december 1955 heeft de Tiende Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Resolutie 945(X) de Nederlandse regering ontslagen van de verplichting om jaarlijks conform art 73 e VN-Handvest te rapporteren over de (toenmalige) Nederlandse Antillen en Suriname. Deze beide landen zijn vervolgens ook afgevoerd van de VN-lijst van niet-zelfbesturende gebieden. Er zijn stemmen die vinden dat de beëindiging van de rapportageverplichting destijds niet betekende dat de VN de Nederlandse Antillen en Suriname voortaan ook als zelfbesturende gebieden beschouwde. Aan deze interpretatie wordt de wens gekoppeld om op de lijst van niet-zelfbesturende gebieden te worden opgenomen. Naar aanleiding hiervan is in opdracht van de Tweede Kamer een Factsheet 'over het thema artikel 73 VN-Handvest, het dekolonisatie-artikel’ verschenen. Arjen van Rijn, oud-ambassadeur Lucita Moenir Alam en emiritus hoogleraar Rechten van de Mens Kees Flinterman hebben hierop gezamenlijk gereageerd. Klik hier voor het artikel.

Erkenning, excuses en herstel
Rapport 1 juli 2021

Arjen van Rijn, hoogleraar Bastiaan Rijpkema en oud-gezaghebber en oud-universiteitsrector Glenn Thod'e hebben in opdracht van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden een verkennend onderzoek verricht naar de betekenis van het Nederlands recht en het recht van het Koninkrijk der Nederlanden bij de verwerking van het slavernijverleden . Zij hebben onderzocht op welke manier, indien daarvoor gekozen wordt, aan erkenning, excuses en herstel juridisch vormgegeven kan worden en welke eventuele obstakels daarbij kunnen worden geïdentificeerd, en wat zijn de eventuele juridische gevolgen zullen zijn van erkenning, excuses en herstel. Het onderzoek maakt deel uit van het Rapport van Bevindingen van het Adviescollege, getiteld: 'Ketenen van het verleden' (Bijlage 4, p. 72-115). Klik hier voor het rapport. Het onderzoek is ook apart als boek bij Boom juridisch verschenen.

'Hart democratisch systeem lamgelegd'
Antilliaans Dagblad 30 juli 2020

Arjen van Rijn wordt geïnterviewd over de impasse die in de Staten van Curaçao is ontstaan door de weigering van de oppositiefracties om mee te werken aan de beoordeling van de geloofsbrieven van het kandidaat-Statenlid Elhage. Klik hier voor het interview.

Het is nu alle hens aan dek
Antilliaans Dagblad 27 juli 2020

Arjen van Rijn geeft zijn mening over de weigering van de oppositiefracties in de Staten van Curaçao om mee te werken aan de beoordeling van de geloofsbrieven van het kandidaat-Statenlid Elhage en beschrijft de weg die moet worden gevolgd om de impasse te doorbreken. Klik hier voor het artikel.

'Denk niet te lichtzinnig over het opgeven van autonomie'
Amigoe 19 juni 2020

Arjen van Rijn wordt geïnterviewd over de vraag of het voor Aruba verstandig zou zijn de autonomie in te ruilen voor de gemeentestatus. Klik hier voor het interview.

Een leven met het Statuut
Curaçao Magazine december 2019

In de december-uitgave van het magazine van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao staat Arjen van Rijn als gastschrijver stil bij de 65e verjaardag van het Statuut. Klink hier voor zijn bijdrage (p. 3).

'Geschillenregeling onverstandig'
Position paper voor Tweede Kamer 11 mei 2019

Arjen van Rijn neemt in een position paper ten behoeve van het parlementaire debat in de Tweede Kamer stelling tegen de keuze in het ontwerp-Rijkswet Koninkrijksgeschillen om de geschilbeslechting niet aan een onafhankelijke rechter maar aan de Kroon op te dragen. Klik hier voor het position paper en hier voor de bespreking ervan in het Antilliaans Dagblad (p. 6).

'We kunnen niet zonder staatsrecht'
Antilliaans Dagblad 2 februari 2019

Naar aanleiding van het verschijnen van zijn Handboek Caribisch Staatsrecht wordt Arjen van Rijn geïnterviewd over zijn boek, de beweegredenen om het te schrijven en het belang ervan. Klik hier en hier voor het interview.

Gouverneur heeft geen vetorecht
Antilliaans Dagblad 8 mei 2018

Arjen van Rijn reageert op het artikel 'Het vetorecht van de Gouverneur in de Caribische landen van het Koninkrijk' in het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht en bestrijdt de stelling dat de gouverneur een dergelijk vetorecht zou hebben. Klik hier voor zijn reactie (p. 14/15).

Toezichthouder heeft goede antenne nodig
Goed Bestuur & Toezicht 2017/4

Arjen van Rijn en Charles Bloema staan in dit artikel stil bij de juridische positie van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht. Het wordt voor toezichthouders van ondernemingen en not-for-profit organisaties steeds belangrijker te weten wat zich afspeelt in de organisatie waarop zij toezicht houden. Het artikel beschrijft de precieze omvang en reikwijdte van de bestuurdersaansprakelijkheid en geeft tips voor het ontwikkelen van een goede antenne voor verdachte signalen en andere Red Flags.

Ook op St. Maarten is het parlement de baas
Antilliaans Dagblad 2 november 2017

Arjen van Rijn geeft zijn mening over het wantrouwensvotum op Sint Maarten nadat premier Marlin had geweigerd de voorwaarden te accepteren die Nederland had gesteld aan het ter verstrekken van financiële middelen voor de werderopbouw van Sint Maarten na de orkaan Irma. Klik hier voor het artikel. 

Curaçao is geen Moskou
Antilliaans Dagblad 28 september 2017

Opinie over de Gay Parade. Binnen 48 uur meer dan 10.000x online gelezen.

Plasterk, minister van Koninkrijksruzies
NRC-Handelsblad 11 september 2017

Arjen van Rijn wordt geïnterviewd over de wijze waarop aftredend minister van BZK Plasterk de afgelopen vier jaar zijn ambt heeft vervuld.

Het Statuut verplicht Nederland tot hulp
Trouw 9 september 2017

Arjen van Rijn wordt geïnterviewd over de bijstand die Nederland aan Sint Maarten geeft na de orkaan Irma.

De stenige weg naar een faire geschillenregeling
Ars Aequi september 2017

Sinds 2010 bevat het Statuut de opdracht aan de rijkswetgever om een regeling te maken voor de beslechting van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen. De meningen over de wijze waarop aan deze opdracht uitvoering moet worden gegeven, lopen sterk uiteen. Een ontwerp dat inmiddels voor advies aan de Raad van State is aangeboden, reflecteert alleen de Nederlandse opvatting. In dit artikel bespreekt Arjen van Rijn de achtergronden en hoofdlijnen van het ontwerp, alsmede de juridische randvoorwaarden waarbinnen een faire geschillenregeling zich zou moeten bewegen. 

Waarom het recht moet heersen
Jaarverslag 2016 Raad van Advies, Antilliaans Dagblad 17 en 20 juli 2017

Arjen van Rijn heeft voor het Jaarverslag 2016 van de Raad van Advies een essay geschreven over de betekenis van de rule of law voor rechtstaat en democratie. Het essay is op 17 en 20 juli 2017 eveneens in het Antilliaans dagblad gepubliceerd.

Annotatie bij ABRvS 25 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:176
Caribisch Juristenblad 2017/1

Arjen van Rijn annoteert een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 januari 2017. Het betrof een proefprocedure die de Arubaanse ingezetene (en Statenlid) Andin Bikker had aangespannen om deel te mogen nemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, die op 12 maart 2017 plaatsvonden. Bikker beriep zich op het in de verdragen gegarandeerde kiesrecht en op het discriminatieverbod. De Raad van State wees het beroep af.

Had Curaçao maar een gekozen minister-president
Interview Trouw 8 april 2017

Arjen van Rijn wordt geïnterviewd naar aanleiding van de algemene maatregel van rijksbestuur die de koninkrijksregering op 3 april 2017 heeft uitgevaardigd teneinde een ordelijk verloop van de Curaçaose Statenverkiezingen van 28 april 2017 te waarborgen. Klik hier en hier voor de tekst.

Eens maar nooit weer
Opinie Antilliaans Dagblad 1 april 2017

Op 31 maart heeft de rijksministerraad besloten om een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen teneinde een ordelijk verloop van de parlementsverkiezingen van 28 april op Curaçao te waarborgen. Lees hier de opinie van Arjen van Rijn. De algemene maatregel van rijksbestuur is inmiddels op 3 april vastgesteld. Klik hier voor het advies van de Raad van State van het Koninkrijk.

"Gouverneur geen verwijten maken"
Interview Antilliaans Dagblad 9 maart 2017

Arjen van Rijn wordt geïnterviewd over de verwijten die de gouverneur vanuit de Staten worden gemaakt naar aanleiding van haar beslissing om het landsbesluit tot ontbinding van de Staten en het houden van nieuwe verkiezingen op 28 april te ondertekenen. Arjen van Rijn is van mening dat die kritiek geoorloofd maar onterecht is. Klik hier voor de tekst.

Niet tornen aan 28 april
Interview Antilliaans Dagblad 16 februari 2017

Arjen van Rijn wordt geïnterviewd over de beslissing van de regering Koeiman om de Staten te ontbinden nadat de leden van de PS-fractie de coalitie hadden verlaten, waardoor het nog verse kabinet niet meer over een parlementaire meerderheid beschikte. Arjen van Rijn acht de ontbinding een volstrekt terechte beslissing. Klik hier voor de tekst.

Routine wat we beleven
Interview Antilliaans Dagblad 29 december 2016

Arjen van Rijn wordt geïnterviewd over de situatie die is ontstaan door het vacant worden van zeven Statenzetels nu zeven parlementariërs minister zijn geworden in het kabinet-Koeiman. Klik hier voor de tekst. 

Zelfbeschikkingsrecht geen wegwerpartikel
Interview Antilliaanse Dagblad 19 november 2016

Lucita Moenir Alam en Arjen van Rijn werden geïnterviewd ter gelegenheid van de 23e verjaardag van het referendum van 19 november 1993 over de staatkundige toekomst van de Nederlandse Antillen. Het was de eerste van een lange reeks, die uiteindelijk tot 10-10-10 leidde. Lucita Moenir Alam en Arjen van Rijn waren destijds voorzitter respectievelijk secretaris van de Referendum Comissie Curaçao. Klik hier en hier voor de beide pagina's van het interview.

Regeling 80/20 naar de Gouverneur? Geen goed idee
Artikel Antilliaans Dagblad 17 september 2016

Vijf jaar geleden hebben de Staten van Curaçao de 80/20-regeling aangenomen, die voorschrijft dat ten minste 80% van de arbeidsplaatsen in een bedrijf door Curaçaose werknemers moeten worden vervuld. Sindsdien ligt het ontwerp op de plank, maar het kabinet denkt erover om het ontwerp nog net voor de verkiezingen aan de Gouverneur ter ondertekening op te leggen. Arjen van Rijn waarschuwt ervoor dit te doen. Hoewel de 80/20-Regeling wellicht een nobel doel dient, staat het op gespannen voet met het discriminatieverbod. Het kabinet zal daarom vrijwel zeker een blauwtje lopen bij de Gouverneur. Klik hier voor de tekst van het artikel.

Een activistisch Constitutioneel Hof
Artikel Antilliaans Dagblad 9 juli 2016

Het Constitutioneel Hof van Sint Maarten heeft op 7 juli 2016 zijn tweede uitspraak gedaan. Het Hof vernietigde de Landsverordening Integriteitskamer omdat een tussentijdse wijziging van het wetsontwerp niet aan de Raad van Advies was voorgelegd. Klik hier voor een bespreking van de uitspraak door Arjen van Rijn.

Implicaties Murray-arrest
Artikel Antilliaans Dagblad 16 mei 2016

Samen met zijn collega's Sjoerd Bakker, Hans de Doelder, Flora Goudappel en Lodewijk Rogier bespreekt Arjen van Rijn de implicaties die de uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 26 april 2016 heeft voor de verhoudingen binnen het Koninkrijk. Klik hier voor de tekst van het artikel.

Zelfbeschikkingsrecht vraagt om rechterlijke geschillenbeslechting
Artikel Antilliaans Degblad 13 april 2016

Arjen van Rijn gaat in op het voorstel van minister Plasterk van BZK om als geschillenregeling op grond van artikel 12a Statuut een soort Kroonberoep in het leven te roepen. Hij concludeert dat het beter is geen geschillenregeling te hebben dan deze, omdat het voorstel geen garanties voor onafhankelijkheid bevat. Klik hier en hier voor de tekst van het artikel.

Bouwput Koninkrijk
Bijdrage Staatsrechtconferentie 18 december 2015

De Staatsrechtconferentie 2015 was gewijd aan het onderwerp: "Koninkrijksverhoudingen: een perspectief op de toekomst". Wat heeft 10-10-10 ons gebracht? Arjen van Rijn was een van de sprekers tijdens het centrale ochtendprogramma. Klik hier voor de tekst van zijn lezing. 

Rechter maakt zich er te gemakkelijk van af
Artikel Antilliaans Dagblad 23 mei 2015

In een conflict tussen de voorzitter van de Staten en het Statenlid Schotte, dat door Schotte aan de rechter werd voorgelegd, verklaarde de rechter zich volgens Arjen van Rijn ten onrechte onbevoegd. De rechter mocht wel degelijk beoordelen of de Statenvoorzitter juist had gehandeld, al diende hij zich in die beoordeling wel met de nodige terughoudendheid op te stellen. Klik hier voor de tekst van het artikel (op pagina 6).

60 jaar Statuut
Lezing University of Curaçao 15 december 2014

Tijdens het symposium dat de University of Curaçao op 15 december 2014 organiseerde ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden trad Arjen van Rijn op als key note speaker. De titel van zijn lezing luidde: “Op voet van gelijkwaardigheid de gemeenschappelijke belangen verzorgen - Een opdracht uit 1954 en haar werkelijkheid anno 2014". Klik hier voor de integrale tekst.

"Nederland trekt dingen naar zich toe waar het niet over gaat"
Interview Trouw 17 juli 2014

Jeannette van Ditzhuijzen interviewt in Trouw Arjen van Rijn over de aanwijzing van de koninkrijksregering aan de Arubaanse Gouverneur om de Begroting 2014 niet te tekenen. Klik hier voor de tekst. 

Gouverneur moet tekenen bij het kruisje
Artikel Antilliaans Dagblad 5 juli 2014

Arjen van Rijn reageert op berichten dat de Gouverneur van Aruba de ondertekening van de Begroting 2014 heeft aangehouden. Hij heeft dit gedaan in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de koninkrijksregering. In het artikel wordt de twee-petten-problematiek besproken: de Gouverneur als niet zelfstandig bevoegd plaatsvervanger van de Koning annex hoofd van de landsregering én tegelijk zelfstandig bevoegd vertegenwoordiger van het Koninkrijk besproken. De conclusie is dat hij in dit geval zijn handtekening niet zou mogen weigeren, omdat de financiën niet onder de verantwoordelijkheid van het Konnikrijk vallen en het argument van de deugdelijkheid van bestuur voor ingrijpen een te smalle basis biedt.

Eerste Koninkrijksjeugdparlement op Sint Maarten
Interview Caribisch Netwerk 22 mei 2014

In een radio-interview staat Arjen van Rijn stil bij de eerste bijeenkomst van het Koninkrijksjeugdparlement. Hij vindt dat jongeren zich niet moeten laten afschrikken door het democratisch tekort in representatie en besluitvorming van het echte parlement van het Koninkrijk. Klik hier voor het interview. 

Pomphouders in grensstreek hebben recht op compensatie
Artikel Financieel Dagblad 12 april 2014

In het  Financieel Dagblad van 12 april 2014 betogen Arjen van Rijn en Charles Langereis dat de pomphouders in de grensstreek op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens recht hebben op financiële compensatie, omdat zij door de accijnsverhogingen op diesel en LPG onevenredig in hun bedrijfsvoering worden getroffen. Automobilisten in de grensstreek tanken massaal in België en Duitsland, veel Nederlandse pomphouders kunnen hun bedrijf daardoor niet meer overeind houden. Klik hier voor de tekst van het artikel. 

Eerste uitspraak Constitutioneel Hof Sint Maarten 8 november 2013

Het Constitutioneel Hof van Sint Maarten heeft op 8 november 2013 zijn eerste uitspraak gedaan. De uitspraak heeft betrekking op een aantal artikelen uit het Wetboek van Strafrecht van Sint Maarten, waaronder de mogelijkheid tot oplegging van levenslange gevangenisstraf en de voorwaardelijke invrijheidstelling van illegale vreemdelingen. Klik hier voor de tekst van de uitspraak.

Goed voor Sint Maarten maar niet voor de Gouverneur
Artikel Antilliaans Dagblad 5 oktober 2013

Arjen van Rijn gaat op pagina 10 van de krant in op de aanwijzing die de koninkrijksregering aan de Gouverneur van Sint Maarten heeft gegeven. De aanwijzing houdt in dat de Gouverneur een onafhankelijk onderzoek moet laten uitvoeren naar de kwaliteit van het openbaar bestuur op Sint Maarten. Die opdracht brengt de Gouverneur in een lastige positie. De Gouverneur behoort als plaatsvervanger van het staathoofd niet in controversiële discussies betrokken te raken. Dat gevaar is nu echter reëel aanwezig. Klik hier voor de tekst van het artikel. 

Vrij mandaat niet afschaffen
Artikel Antilliaans Dagblad 16 oktober 2013

In het Antilliaans Dagblad van 16 oktober 2013 spreekt Arjen van Rijn zich uit voor het behoud van het vrije mandaat voor parlementariërs: "De band tussen kiezer en gekozene is rechtstreeks, daar hoort geen partij tussen te zitten". Klik hier voor de tekst van het artikel.

Arjen van Rijn naar De Clercq 1 oktober 2013

Arjen van Rijn heeft zich per 1 oktober 2013 aangesloten bij De Clercq advocaten en notarissen in Leiden en Den Haag. Hij komt daar het bestuursrecht-team versterken en wordt een van de trekkers van de onlangs geopende Haagse vestiging.

Kabinetscrisis in Sint Maarten
Artikelen Daily Herald en Antilliaans Dagblad 20 mei 2013


In The Daily Herald van 20 mei 2013 heeft Arjen van Rijn een artikel geschreven over de manier waarop de kabinetscrisis in Sint Maarten zou moeten worden opgelost. Klik hier voor de tekst van het artikel en hier en hier voor het nieuwsitem naar aanleiding hiervan. Klik hier voor de Nederlandstalige tekst in het Antilliaans Dagblad van diezelfde dag.

Sint Eustatius, referendum en zelfbeschikkingsrecht
Lezing Town Hall meeting Sint Eustatius 14 mei 2013


Tijdens een door Bestuurscollege en Eilandsraad gezamenlijk georganiseerde openbare discussie-avond heeft Arjen van Rijn een lezing gegeven over het zelfbeschikkingsrecht van Sint Eustatius in het licht van de huidige politieke status van het eiland als integraal deel van Nederland. Hij ging ook in op de vraag of in het kader van de komende evaluatie van de huidge status opnieuw een referendum zou moeten plaats vinden. Klik hier voor de tekst van de lezing en hier voor een verslag van de bijeenkomst op de website van Statia News.

Betekenis Europese Hof voor de Rechten van de Mens voor Caribische delen Koninkrijk
Lezing Conferentie Caribische ombudsmannen en –vrouwen 7 mei 2013

Tijdens de 7e tweejaarlijke CAROA Conferentie van Caribische ombudsmannen- en vrouwen heeft Arjen van Rijn op 7 mei 2013 een lezing gegeven over de betekenis van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voor de mensenrechtenbescherming in de Caribische delen van het Konnikrijk der Nederlanden. Hij deed dit aan de hand van het voorbeeld van het discriminatieverbod. Klik hier voor de tekst van de lezing.

Inhuldiging Willem-Alexander: mijn koning is een ambt
Artikel Antilliaans Dagblad 25 april 2013

In een speciale Koninginnekrant van het Antilliaans Dagblad ter gelegenheid van de inhludiging van Willem-Alexander heeft Arjen van Rijn (op pagina 19) een artikel geschreven over de betekenis van het koningschap en de dubbele gevoelens die deze functie in een democratische samenleving kan oproepen. Klik hier voor de Koninginnekrant.

Constitutionele crisis Curaçao
Naschrift Nederlands Juristenblad 7 december 2012

In het NJB van 7 december 202 hebben Arjen van Rijn en Lodewijk Rogier in een naschrift gereageerd op de reactie van Paul Bovend'Eert op hun opinie in het NJB van 19 oktober 2012. Klik hier voor de tekst van het naschrift. Over de discussie in het NJB is in het Antilliaans Dagblad van 4 januari 2013 (pagina's 4 en 13) een artikel verschenen. Klik hier voor de tekst.

Lezing Interexpo 28 november 2012

Op woensdag 28 november jl. vond in Eindhoven het  congres "Zakendoen in een Nieuw Koninkrijk der Nederlanden" plaats. Arjen van Rijn verzorgde daar een lezing onder het motto: "Twee jaar na 10-10-10 - situatie onder controle?". Klik hier voor een artikel in de Daily Herald van Sint Maarten over die lezing.

Artikel Antilliaans Dagblad 19 oktober 2012

In het Antilliaans Dagblad van 19 oktober 2012 heeft Arjen van Rijn een artikel geschreven over de nieuwe Curaçaose screeningslandsverordening. Klik hier en ga naar pagina 10 voor de tekst van het artikel.

Constitutionele crisis Curaçao
Opinie Nederlands Juristenblad 19 oktober 2012

In het Nederlands Juristenblad van 19 oktober 2012 hebben Arjen van Rijn en Lodewijk Rogier een opinie geschreven over de constitutionele crisis op Curaçao in het kielzog van de val van het kabinet-Schotte. Klik hier voor de tekst van de opinie.

Constitutionele crisis Curaçao
Interview NRC-Handelsblad 1 oktober 2012

In het NRC-Handelsblad van 1 oktober 2012 staat een interview met Arjen van Rijn naar aanleiding van het ontslag van het Curaçaose kabinet-Schotte en de benoeming van het interim-kabinet Betrian.

Start SupportlawyerOnLine 1 september 2012

Per 1 september 2012 is www.supportlawyeronline.nl van start gegaan. SupportlawyerOnLine is een initiatief van Arjen van Rijn en Linus Hesselink. Het bedrijf verleent online juridische-ondersteunende diensten aan advocaten en advocatenkantoren in Nederland, Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de BES-eilanden. Klik hier voor een interview over het nieuwe bedrijf in Advocatie van 5 september 2012.

Kabinetscrisis Curaçao
Artikel Antilliaans Dagblad 8 augustus 2012

In het Antilliaans Dagblad van 8 augustus heeft Arjen van Rijn een artikel geschreven over de staatsrechtelijke verwikkelingen op Curaçao naar aanleiding van het demissionair worden van de regering Schotte. Klik hier voor de tekst en hier voor een artikel in hetzelfde AD over deze bijdrage.

Opinie Financieel Dagblad 30 juni 2012

In het Financieel Dagblad van 30 juni 2012 heeft Arjen van Rijn gereageerd op het beleid van de onlangs opgerichte Kansspelautoriteit inzake het aanbieden van internetkansspelen vanuit Nederland. Klik hier voor de opinie.

Arjen van Rijn naar Spigt Litigators 1 april 2012

Arjen van Rijn heeft zich per 1 april 2012 aangesloten bij Spigt Litigators in Amsterdam (www.spigtlitigators.com) als senior counsel. Hij zal zich binnen Spigthoff toeleggen op de verdere uitbouw van de regulatoire, bestuursrechtelijke procespraktijk voor ondernemingen. Klik hier voor een interview met Arjen van Rijn in Mr-Online als overstapper van de week.

Artikel Antilliaans Dagblad 7 maart 2012

Op 7 maart 2012 verscheen in het Antilliaans Dagblad een artikel over Curaçao en het EU-sanctiebeleid tegen Iran, waarin Arjen van Rijn enkele opmerkingen heeft gemaakt over de vraag, in hoeverre Curaçao uiteindelijk via de band van het Koninkrijk gehouden zou zijn om het EU-beleid te volgen. Klik voor het artikel op deze link.

Opinie Today Sint Maarten 16 februari 2012

Klik voor een opinie van Arjen van Rijn over de uitoefening van het stemrecht door Statenleden over zaken die hen persoonlijk aangaan op deze link.

Interview Antilliaans Dagblad 31 januari 2012

Op 31 januari 2012 verscheen in het Antilliaans Dagblad een interview met Arjen van Rijn over de actuele verhoudingen tussen Curaçao en Nederland. Klik voor het interview op deze link.

Lezing Des Indes 29 november 2011 en Hyatt Regency Curaçao 26 april 2012

Op dinsdag 29 november jl. vond in het Haagse hotel Des Indes het congres "Zakendoen in een Nieuw Koninkrijk der Nederlanden" plaats. Arjen van Rijn verzorgde de openingslezing. Het onderwerp van zijn lezing: "Vrij verkeer van Nederlanders binnen het Koninkrijk". Het congres vond op 26 april 2012 ook op Curaçao plaats. Klik voor de tekst op deze link. De lezing is tevens in het Antilliaans Dagblad gepubliceerd. Klik voor het eerste deel op deze link en voor het tweede deel op deze link.

Artikel Antilliaans Dagblad 24 november 2011

Op verzoek van het Antilliaans Dagblad heeft Arjen van Rijn een achtergrondartikel geschreven over de discussie tussen Curacao en Nederland naar aanleiding van het rapport "Zelf doen" van de commissie-Rosenmöller (integriteit ministers kabinet-Schotte). Het artikel is gepubliceerd in het AD van donderdag 24 november 2011. Klik op deze link.

Artikel Juridische Berichten voor het Notariaat november 2011

Arjen van Rijn heeft samen met Jan de Heer het artikel "Naar Bonaire, Saba of Sint Eustatius: buitenland of niet?" geschreven. Het artikel bespreekt het vraagstuk van de grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen binnen het Koninkrijk der Nederlanden na het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen per 10-10-10. Het artikel is verschenen in JBN 2011/55. Klik voor de tekst op deze link.